شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان همایش سلول های بنیادی سلول‌درمانی و پزشکی بازساختی برگزار می شود به یکی از دوستانتان دارید :