شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک برگزار می شود به یکی از دوستانتان دارید :