شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان دانشگاه لرستان میزبان دومین کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری می شود به یکی از دوستانتان دارید :