شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان اجرای طرح «سرباز فناور» در پارک های علم و فناوری به یکی از دوستانتان دارید :