شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان همایش روز جهانی سلامت برگزار می شود به یکی از دوستانتان دارید :