شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان دهمین همایش بین المللی علوم ورزشی برگزار می شود به یکی از دوستانتان دارید :