شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان پنجمین کنفرانس فناوری نانو در صنعت برق و انرژی به یکی از دوستانتان دارید :