شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان همایش ملی سیستم های انرژی برگزار شد به یکی از دوستانتان دارید :