شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان نخستین همایش ملی «مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی» در واحد آباده برگزار می شود به یکی از دوستانتان دارید :