شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان برگزاری دومین همایش ملی حقوق شهروندی در ارومیه پیوند اقوام را مستحکم تر می کند به یکی از دوستانتان دارید :