شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان برگزاری نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک به یکی از دوستانتان دارید :