شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان همایش ملی نظام آموزش عالی و اقتصادی مقاومتی برگزار می شود به یکی از دوستانتان دارید :