شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان همایش ملی یافته های نوین در علوم مهندسی برق در دانشگاه آزاد اسلامی میانه برگزار می شود به یکی از دوستانتان دارید :