شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان جزئیات برگزاری دومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی تشریح شد به یکی از دوستانتان دارید :