شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان همایش برنامه ریزی و گسترش ۲۸ تیرماه در تهران برگزار می شود به یکی از دوستانتان دارید :