شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان همایش ملی شیمی برگزار می شود به یکی از دوستانتان دارید :