شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان دومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر آبان ماه برگزار می شود به یکی از دوستانتان دارید :