شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان انعقاد تفاهم نامه همکاری بین جهاد دانشگاهی و دانشگاه محقق اردبیلی به یکی از دوستانتان دارید :