شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان پنجمین مجمع اقتصاد فناوری نانو مردادماه برگزار می شود به یکی از دوستانتان دارید :