شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان همایش روز جهانی جمعیت، تیر ماه درساری برگزار می شود به یکی از دوستانتان دارید :