شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان اولین همایش ملی پیشگیری از غرق شدگی در گیلان به یکی از دوستانتان دارید :