شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان همایش ملی نقد متون و کتب علوم انسانی برگزار می شود به یکی از دوستانتان دارید :