شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان اولین همایش بین المللی دین، فرهنگ‌ و‌ فناوری برگزار می شود به یکی از دوستانتان دارید :