شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان نخستین همایش ملی پدافند غیرعامل مردم محور در آستارا برگزار می شود به یکی از دوستانتان دارید :