شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان ثبت 19 اختراع و اجرای 25 پروژه به یکی از دوستانتان دارید :