شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان دومین سمینار شیمی کاربردی در زنجان برگزار می شود به یکی از دوستانتان دارید :