شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان اجرایی نشدن مصوبه حمایت از دانشجویان دکتری پس از ۴ سال به یکی از دوستانتان دارید :