شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان کنفرانس ملی ساخت ایران 18 تیر برگزار می شود به یکی از دوستانتان دارید :