شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان همایش توسعه پایدار و مدیریت شهری به یکی از دوستانتان دارید :