شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان همایش بین المللی «معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم» به یکی از دوستانتان دارید :