شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان پذیرش 17 مقاله در دومین همایش ملی شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت به یکی از دوستانتان دارید :