شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی برگزار شد به یکی از دوستانتان دارید :